Strona główna


Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

Cele stowarzyszenia:

1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
3. prace na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
5. rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik „Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z bogatą historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się w historii miasta i gminy, tworzyli tę historię, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

Działalność wydawnicza ma również na celu zachowanie od zapomnienie tego wszystkiego co ulotne, co za kilka lat może być już nie do odtworzenia. Przykładem mogą być legendy opowiadane przez wiekowych mieszkańców, gwary, które znają już tylko najstarsi ludzie, wiadomości o ginących zawodach jak kowalstwo czy garncarstwo. Jednym z ważnych zamierzeń wydawniczych jest promowanie twórców ludowych.
Zainteresowanych historią, i teraźniejszością, kulturą (Szczebrzeszyn – miastem trzech kultur) zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której publikować będziemy wszystkie numery ,,Chrząszcza” – od kwietnia 2006 roku, oraz wydawane publikacje zwarte. Szczególne miejsce będą miały opracowania jubileuszowe, gdyż w roku 2011 mija 200 lat od utworzenia Szkól im. Zamoyskich, apteki w Szczebrzeszynie.

Zapraszamy do lektury!